Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 66% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Disclaimer

 

Deze website is geen prospectus. De inhoud is puur als informatie in algemene zin bedoeld en is niet toegesneden op uw specifieke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als advies of als een voorstel tot 1) het aankopen of verhandelen van financiële instrumenten en/of 2) het afnemen van beleggingsdiensten noch als beleggingsadvies. Beslissingen op basis van informatie uit de op deze website beschikbare informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Het aanbod van Binck turbo’s vindt uitsluitend plaats op basis van het basisprospectus, eventuele bijbehorende supplementen en de definitieve voorwaarden. De beslissing om een Binck turbo te kopen moet u dan ook nemen op basis van deze documenten. Deze zijn te raadplegen op turbos.binck.com. Lees de risicofactoren opgenomen in het betreffende basisprospectus. Aan de op deze website beschikbare informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De op deze website opgenomen informatie is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Een aanbod van Binck turbo’s vindt uitsluitend plaats op basis van het prospectus. De beslissing Binck turbo’s te kopen dient uitsluitend te geschieden op basis van het prospectus, eventuele bijbehorende supplementen en de definitieve voorwaarden.

Ondanks dat BinckBank de uiterste zorg heeft betracht bij de samenstelling van de op deze website beschikbare informatie, geeft BinckBank geen enkele garantie dat deze informatie juist, volledig of actueel is. BinckBank aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schrijffouten. Alle rechten met betrekking tot de op deze website aangeboden informatie worden door BinckBank expliciet voorbehouden. BinckBank beschikt voor de verlening van beleggingsdiensten over een vergunning krachtens de Wet financieel toezicht verleend door De Nederlandsche Bank te Amsterdam (zie voor meer informatie www.dnb.nl). BinckBank N.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam (zie voor meer informatie www.afm.nl). Aan een belegging zijn financiële risico’s verbonden. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van deze risico’s alvorens over te gaan tot een investeringsbeslissing. Wij raden beleggers aan om eerst het Complex Financieel Rijbewijs door te lopen om te kunnen vaststellen of beleggen in Binck turbo’s past bij hun kennis en ervaring. 

Getoonde informatie

Voor de op deze website getoonde informatie wordt gebruik gemaakt van informatiebronnen die betrouwbaar worden geacht. Deze informatiebronnen zijn met zorgvuldigheid door BinckBank N.V. gekozen. Geselecteerde koersinformatie is afkomstig van Solvians. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit en beschikbaarheid op enig moment van alle op deze website beschikbare informatie. De koersen van de onderliggende waarden worden vertraagd aangeboden en kunnen daarom afwijken van de actuele beurskoers van de onderliggende waarde. Binck Bank aanvaart geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade in verband met de op deze website vertoonde koersinformatie.

Index Disclaimer

De Binck turbo’s worden niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door de Index of de Index Sponsor. De Index Sponsor geeft geen enkele verklaring, belofte of garantie, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de mogelijk te behalen resultaten door het gebruik van de Index en/of het niveau waarop de Index staat op een bepaalde tijd op een bepaalde datum of anderszins. De Index Sponsor is niet aansprakelijk (hetzij door nalatigheid of anderszins) voor eventuele fouten in de Index en de Index Sponsor is niet verplicht om iemand op een fout daaromtrent te attenderen. De Index Sponsor geeft geen enkele verklaring, belofte of garantie, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot de wenselijkheid of raadzaamheid van de aankoop of het aangaan van risico’s in verband met de Binck Binck turbo. Noch de Issuer, noch de Calculation Agent aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig handelen of nalaten door de Index Sponsor in verband met de berekening, aanpassing of het onderhoud van de Index. Noch de Issuer, noch de Calculation Agent heeft enige verwantschap met of controle over de Index of de Index Sponsor of enige controle over de berekening, de samenstelling of de verspreiding van de Index. Hoewel de Issuer

en de Calculation Agent informatie over de index verkrijgen uit openbaar beschikbare bronnen, die zij als betrouwbaar beschouwen, wordt de juistheid van deze informatie niet apart door de Issuer of de Calculation Agent geverifieerd. Noch de Issuer, noch de Calculation Agent geeft enige verklaring, garantie of belofte (noch expliciet noch impliciet) en geen enkele verantwoordelijkheid wordt aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van informatie over de Index.